Miejsce dla seniorów na Bydgoskim Przedmieściu

Powiększ rozmiar tekstu

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” został otwarty 20 stycznia 2023 r. w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74.

Kamienica przy ul. Bydgoskiej 74 została wybudowana w latach 1903-1905 i wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przed remontem w kamienicy prowadzony był Dom Dziecka nr 3 w Toruniu. Na parterze budynku znajdowała się również siedziba Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Po remoncie, wykonanym przez firmę Ekotor Sp. z o.o. z Torunia, w kamienicy mieszczą się: dzienny dom pobytu oraz mieszkania chronione dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą i mieszkania treningowe dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności.

– To już trzeci Dom Dziennego Pobytu, jaki otwieramy w Toruniu. Tworzymy je po to, aby toruńskim seniorkom i seniorom było bliżej ze swoich osiedli do miejsca, gdzie będą mogli spędzać razem czas. Proszę zatem zachęcać swoich sąsiadów, znajomych do spotkań przy ul. Bydgoskiej 74 – mówił prezydent Michał Zaleski podczas otwarcia Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

Na seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym, czekała wzruszająca niespodzianka – występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 12 z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka. Nie zabrakło także prezentów – i dla dzieci, i dla nowych gości Dziennego Domu Pobytu, którzy nie ukrywali zadowolenia z powstania na Bydgoskim Przedmieściu przyjaznego i atrakcyjnego miejsca spotkań, dającego powód do wyjścia z domu.

Wartość całkowita inwestycji to 3 050 199,96 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 860 925,77 zł. Wyposażenie ośrodka zostało sfinansowane kwotą w wysokości 200 000 z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Na koszty utrzymania placówki w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przeznaczono kwotę dofinansowania w wysokości 338 100 zł, co stanowi 100% kosztów utrzymania ośrodka wsparcia w tym okresie.

Dom jest prowadzony przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych. – W placówce przy ul. Bydgoskiej mamy 30 miejsc dla seniorów, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność są osobami niesamodzielnymi i wymagają wsparcia w codziennej egzystencji. Warunki stworzone w ośrodku wsparcia są zbliżone do warunków domowych. Staraliśmy się, by były to wnętrza ciepłe, przytulne, które sprawią, że seniorzy będą się tu po prostu dobrze czuli mówiła Dagmara Zielińska, dyrektorka TCUS.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” jest jednym z trzech domów dziennego pobytu, które zostały uruchomione i włączone w strukturę Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. W październiku 2022 r. otwarto Dzienny Dom Pobytu „Aktywny Senior” przy ul. Mickiewicza 57, a w listopadzie 2022 r. – Dzienny Domu Pobytu „Seniorzy Razem” w kamienicy przy ul. Podgórskiej 2.

Na osoby przychodzące do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” czeka wiele ciekawych zajęć o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, informacyjnym i terapeutycznym. Stworzony został szeroki wachlarz animacji, od gimnastyki, zajęć kulinarnych, informatycznych, poprzez warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, po spotkania tematyczne, np. podróżnicze, historyczne, prozdrowotne. Organizowane będą także różne imprezy okolicznościowe np. andrzejki, bale karnawałowe, wigilia, mikołajki, śniadanie wielkanocne. W planach są także pikniki i festyny dla uczestników i ich najbliższych oraz zajęcia międzypokoleniowe, w tym jasełka, dzień wspólne czytanie przedszkolakom, teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych. Nie zabraknie również wspólnych wycieczek połączonych ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych, wyjść na spacery, seanse kinowe, gry terenowe, spektakle teatralne, koncerty.

Nowa placówka przy ul. Bydgoskiej 74 czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Niektóre zajęcia, jak np. wycieczki, będą się także odbywały w weekendy. Do 30 czerwca 2023 r. czyli w trakcie realizacji projektu, wyżywienie – śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad, będą bezpłatne.

Dom „Senior+” mieści się na parterze kamienicy o powierzchni blisko 200 m kw. Do użytku uczestników oraz personelu została udostępniona kuchnia z aneksem, jadalnia, pokój do dziennej aktywności, sala do gimnastyki i fizjoterapii, pomieszczenie biurowe, toalety, w tym jedna toaleta z natryskiem oraz szatnia. Do budynku można wejść frontowymi drzwiami i pokonać kilka stopni lub z windy znajdującej się na tyłach budynku. Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szczególnie ruchowymi, poruszających się przy pomocy kul, chodzika czy jeżdżących na wózkach.

W kamienicy zastosowano rozwiązania energooszczędne – wykonano termomodernizację budynku, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, naprawa pęknięć elewacji, izolacja ścian piwnicznych, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, a także zainstalowano panele fotowoltaiczne.

Na pierwszym i drugim piętrze budynku znajdują się w pełni wyposażone mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Każde z nich posiada wspólną kuchnię i toaletę. Łącznie może tam zamieszkać 8 osób, po 4 na każdym piętrze. Z kolei na trzecim piętrze powstały mieszkania treningowe dla osób wychodzących z bezdomności, które realizują Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Zamieszkać tam mogą 4 osoby. Do dyspozycji mieszkańców będzie wyposażona świetlica, a pieczę nad nimi będą sprawować opiekun mieszkań, doradcy oraz trenerzy w ramach projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”. Każdy z mieszkańców będzie realizował indywidualnie dostosowany program, wypełniony warsztatami i konsultacjami, które pomogą w usamodzielnieniu się na rynku pracy.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl

MOPR wspiera toruńskich seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Społeczeństwo nam się starzeje, dlatego ważne jest, aby instytucje miejskie wspierały seniorów. Taką pomoc w Toruniu oferuje między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Toruński MOPR realizuje zadania dotyczące całodobowej opieki, która jest skierowana dla osób wymagających całodobowej opieki ze względu na wiek, niepełnosprawności lub długotrwałą chorobę. W ramach tego działają:

–  Domy pomocy społecznej – w ponad 72 domach pomocy społecznej na terenie kraju przebywa obecnie 471 osób, z tego w Toruniu działają 2 domy:

 • Szosa Chełmińska 220 (jednostka organizacyjna GMT) – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – 174 miejsca,
 • Rydygiera 23 – (Fundacji im. Brata Alberta) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) – 35 miejsc,

– Rodzinne Domy Pomocy – 2 placówki w Jedwabnie i w Złotorii od 2016r. dla 16 osób.

Ogółem środki finansowa GMT na pokrycie część kosztów pobytu w domach pomocy w 2022 – 20 708 065,55 zł .

– Całodobowy Ośrodek Wsparcia „Samarytanin” – miejsca dla osób wymagających całodobowej opieki, w którym jest 13 miejsc.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oferuje też usługi opiekuńcze. Świadczone są one w miejscu zamieszkania na rzecz osób wymagających pomocy w zaspakajaniu potrzeb dnia codziennego (np. usługi pielęgnacyjne, zakupy, sprzątanie, robienie zakupów).

Pomoc przyznawana jest w trybie przepisów ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. osobom spełniającym jednocześnie 2 warunki:

 • dochodowy (art.8),
 • jeden z warunków sytuacyjnych (art.7) – np. długotrwała choroba, niepełnosprawność.

W każdej indywidualnej sprawie wydawana jest decyzja administracyjna. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania rejonem pracy środowiskowej.

W 2022r. z pomocy skorzystało 682 osób na kwotę 5 225 113,04 zł.

Kolejnym obszarem działalności MOPRu są mieszkania wspieranie dla seniorów. Wsparcie to jest realizowane wspólnie z TCUS i TTBS). W ramach działania istnieje 48 mieszkań wspieranych. MOPR zapewnia pracę socjalną dla mieszkańców tych mieszkań.

Wkrótce ruszą też tzw. Mieszkania chronione dla seniorów. To wsparcie realizowane wspólnie z  TCUS. Są to 2 mieszkania chronione dla 19 osób. Znajdują się one przy:

 • ul. Mickiewicza 57 dla 10 osób;
 • ul. Podgórskiej 2 dla 9 osób.

Mieszkania są przygotowywane do zasiedlania. MOPR planuje, że pierwsze osoby zamieszkają w nich w styczniu 2023 r.

Do mieszkania może zostać skierowana osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • osoba starsza, niesamodzielna w tym niepełnosprawna,
 • korzystająca lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej,
 • mieszkająca na terenie Torunia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822 z późn. zm.) w mieszkaniu chronionym zapewnia:

1) usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu;

2) pracę socjalną.

MOPR realizuje też usługi dla osób w kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

całodobowe wsparcie w formie udzielenia schronienia i wsparcia specjalistycznego (wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne) w sytuacjach kryzysowych wynikających z przemocy w rodzinie i zdarzeń losowych  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;

– wsparcie specjalistyczne dla osób uwikłanych w przemoc domową (psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne);

– całodobowe wsparcie w formie udzielenia schronienia i wsparcia specjalistycznego dla kobiet w kryzysie bezdomności.

Są też realizowane usługi dla osób w kryzysie bezdomności (seniorzy korzystają także z tej formy pomocy):

– Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 66 miejsc;

– Noclegownia (dla mężczyzn) – 50 miejsc ( w okresie zimowym 90 miejsc);

Dodatkowo prowadzone są działania w ramach PFRON. Do seniorów kierowana jest oferta obejmująca:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

W ramach programu PFRON ,,Aktywny Samorząd:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową, a w tym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach działalności MOPR realizowane jest także wsparcie w formie pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania seniorów.

fot. Pixabay

Seniorze, nie daj się telefonicznym oszustom

Powiększ rozmiar tekstu

Telefoniczni oszuści nie odpuszczają i próbują coraz to nowszych metod, aby wyłudzić pieniądze. Razem z Policją przypominamy, kilka zasad o których należy pamiętać rozmawiając przez telefon z osobą, która prosi nas o pieniądze.

Metoda działania oszustów w takich przypadkach za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej wyszukują osobę, jej adres i numer telefonu w książce telefonicznej, po czym nawiązują kontakt. Zdarza się, że niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, adwokatów, pracowników instytucji państwowych, dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów kończą się utratą oszczędności życia.

Dlatego odbierając taki telefon pamiętajmy o tym, że:

 • policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji,
 • policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,
 • jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, co do danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Zgłaszajmy takie sytuacje na policję lub w instytucji, z której dzwoni rzekomy pracownik. W przypadku osób bliskich konsultujmy takie kontakty z rodziną. Pamiętajmy, aby weryfikując tożsamość osoby, która do nas dzwoni połączyć się z numerem alarmowym po uprzednim rozłączeniu rozmowy z oszustem!
 • pamiętajmy, żeby nie dać się namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu, nie wyrzucać ich przez okno, nie pozostawiać we wskazanym przez oszusta miejscu,
 • nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych do naszych kont bankowych nikomu czyjej tożsamości nie jesteśmy pewni i komu nie ufamy,
 • nie ściągajmy żadnych podejrzanych aplikacji do udostępniania ekranów naszych komórek lub komputerów i nie klikalmy w linki, które są niewiadomego pochodzenia.

Ofiarami telefonicznych oszustów najczęściej są osoby starsze, ale nie tylko. Nie dajmy się oszukać! Omawiajmy nietypowe sytuacje, które nas spotykają z innymi członkami rodziny, a wszelkie podejrzane prośby o pożyczenie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.

oprac. na podstawie komunikatu KMP w Toruniu

Źródło: torun.pl

Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Aby uchronić się przed ciężkim przebiegiem grypy, warto się zaszczepić. Toruńscy seniorzy co roku korzystają z darmowych szczepień przeciwko grypie.

Liczba przypadków zachorowań na grypę na przełomie 2022 i 2023 roku w całym kraju jest kilkukrotnie wyższa niż w latach wcześniejszych. W grudniu 2022 r. w Polsce odnotowano łącznie 389 088 przypadków zachorowań na grypę, z czego w województwie kujawsko-pomorskim – 23 652 przypadki, a na terenie powiatu toruńskiego grodzkiego i ziemskiego – 13 899 przypadków.


 

Warto się zaszczepić!
W Toruniu od 2015 roku realizowany jest program szczepień ochronnych przeciwko grypie na rzecz mieszkańców Torunia w wieku powyżej 65 lat. Do 2021 roku wykonano 23 635 szczepień. – Seniorzy są szczególnie narażeni na zachorowanie na grypę i jej ciężki przebieg, dlatego w trosce o nich corocznie przeprowadzamy bezpłatne szczepienia. Torunianki i torunianie chętnie korzystają z tego programu i w roku 2022 od września do października zaszczepiło się 3225 mieszkaosóbńców Torunia w wielu powyżej 65 latmówi prezydent Michał Zaleski.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku. Szczepionki na sezon 2022/2023 są dostępne w aptekach.

Szczepienie jest zalecane, ale płatne. Chęć skorzystania ze szczepienia należy zgłosić do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wystawi receptę na preparat. Po jego wykupieniu należy umówić się w dowolnej przychodni na szczepienie.

Szczepienie może też wykonać farmaceuta w aptece, realizując receptę lekarską.

Seniorzy w wieku 75+ i kobiety w ciąży mają prawo do leku bezpłatnego i nie zapłacą też za zaszczepienie w swojej przychodni POZ.

Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.

 • pacjenci 18-65 lat oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych,
 • pacjenci powyżej 65 lat,
 • dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.

Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę. Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ pokrywa koszty szczepienia.


 

Jak się chronić i leczyć
Wirusem grypy łatwo się zakazić. Przenosi się drogą kropelkową, dlatego noszenie maseczek, częste mycie rąk i niedotykanie twarzy, kiedy jesteśmy poza domem, może dodatkowo ograniczać zakażenia.

Grypa:

 • rozwija się bardzo szybko (wirus szybko się namnaża),
 • pojawia się wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy,
 • chory odczuwa bóle mięśniowe,
 • towarzyszy jej ogólne uczucie osłabienia i rozbicia,
 • niekiedy pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci ból brzucha.

Rozpoznanie grypy i odróżnienie jej od przeziębienia nie jest łatwe, należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

W razie podejrzenia grypy w żadnym wypadku nie należy chodzić do pracy. Koniecznie trzeba zostać w domu i odpoczywać. Grypa mija sama, zwykle po 7 dniach. Jednak czasami mogą pojawić się powikłania, które mogą skutkować hospitalizacją lub nawet śmiercią.

Żeby chronić siebie oraz swoich bliskich przed grypą, należy:

 • zaszczepić się,
 • często myć ręce,
 • kichać w chusteczki lub w zgięcie łokciowe tak, aby nie przenosić wydzieliny na dłonie, którymi często dotykamy twarzy,
 • unikać przebywania w zatłoczonych miejscach (szczególnie w czasie nasilenia sezonu grypowego),
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust rękami, którymi dotykaliśmy np. klamek, poręczy, pieniędzy,
 • pozostać w domu w przypadku objawów choroby.

Źródło: www.pacjent.gov.pl

 

Zapraszamy seniorów do projektu naukowego

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy do udziału w projekcie naukowym dotyczącym zdolności przestrzennych u osób starszych realizowanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Głównym celem projektu jest zrozumienie w jaki sposób zdolności przestrzenne zmieniają się u osób starszych.

W ramach prowadzonych badań uczestnicy wykonają zadania oceniające różne zdolności poznawcze w tym pamięć, orientację w przestrzeni. Będzie można również wykonać badanie mózgu w rezonansie magnetycznym.

Zgłoś się na badania jeśli jesteś osobą po 60 roku życia, nie masz poważnych problemów w poruszaniu się, masz sprawny wzrok i słuch. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 505 701 764.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Badania realizowane są na terenie Torunia. Kierownikiem projektu jest mgr Natalia Pawlaczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opaski ratują życie

Powiększ rozmiar tekstu

150 toruńskich seniorów otrzymało 8 grudnia 2022 r. specjalne opaski monitorujące ich stan zdrowia i umożliwiające szybki kontakt z odpowiednimi służbami.

Toruń jest jedną z 88 gmin, które przystąpiły do specjalnego programu teleopieki domowej, zainicjowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Program ten przewiduje wyposażenie w elektroniczne bransoletki życia około 3 tys. seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego. Mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy monitorują funkcje życiowe osób starszych, a w razie problemów umożliwiają błyskawiczny kontakt i reakcję ratowników z Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum, nad którego działaniem czuwa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Bezpieczeństwo, samotność, obawa o stan zdrowia to czynniki, które wymieniacie Państwo jako powody, które skłoniły Was do udziału w tym projekcie – mówił zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski podczas wręczenia urządzeń seniorom.Choć nazywa się je opaskami życia, urządzenia te poprawiają przede wszystkim komfort funkcjonowania na co dzień. W tej sposób, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, młode pokolenie może podziękować Państwu za opiekę i troskę, którymi przez lata było przez Was otaczane.

Adresatami usługi są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby o niskich dochodach, doświadczające wykluczenia społecznego, niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie, a także kombatanci i osoby represjonowane.

Projekt o wartości 19 mln zł jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. W Toruniu koordynatorami przedsięwzięcia są Toruńskie Centrum Usług Społecznych i Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Torunia. Do tej pory opaski otrzymało już 300 torunianek i torunian, na rok 2022 zaplanowano wyposażenie w urządzenia kolejnych 150 seniorów.

Fot. Lech Kamiński

Szczepienia przeciwko pneumokokom dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Miasto Toruń wraz z Urzędem Marszałkowskim realizuje w 2022 r. program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób po 65. roku życia.

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” dotyczy osób po kwalifikacji lekarskiej, które znajdują się w grupie ryzyka, np. są leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. W ramach programu wykonywane są szczepienia z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej.

Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na ciężki przebieg chorób wywoływanych przez Streptocoocus pneumoniae oraz powikłania wynikające z ciężkiego przebiegu choroby. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Pneumokoki mogą również wywołać zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów. Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, ale szczególnie narażone są osoby dorosłe powyżej 65 roku życia. Zakażenia inwazyjne powodują poważne powikłania, w tym kalectwo, a wielu chorych umiera. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest szczepienie ochronne, ponieważ bakteria ta występuje powszechnie i kontakt z nią jest nieunikniony.

Na szczepienia można zgłaszać się jeszcze do:
• Prywatnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Nowak & Nowak Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Filtrowa 29b, od poniedziałku do piątku 8.00-18.00, tel. 56 623 56 07;
• Lecznic Citomed Sp. z o.o. w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, od poniedziałku do piątku 8.00-18.00, tel. 56 658-44-01.

 Fot. Adobestock

Źródło: torun.pl

Bezpłatne warsztaty „Upcyklingowy świecznik adwentowy”

Powiększ rozmiar tekstu

Bezpłatne warsztaty pn. „Upcyklingowy świecznik adwentowy” odbędą się w Kawiarence Naprawczej Stajnia przy ul. Przysiecka 13 na toruńskiej Barbarce.
Organizowane są przez Stowarzyszenie Tilia w ramach projektu „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj – Toruń wie jak postępować z odpadami”. Na warsztaty, które przeprowadzone zostaną w sobotę 19 listopada 2022 r.  w godz. 9.00-13.00, wstęp mają dorośli mieszkańcy Torunia oraz dzieci w wieku szkolnym wraz z opiekunami.

Uczestnicy zajęć wykonają świeczniki adwentowe z wykorzystaniem drewna i szkła oraz przygotują do nich świece sojowe. Należy zabrać ze sobą słoik, małą butelkę szklaną z ciekawym kształtem, naturalne ozdoby do przystrojenia świecznika, starą deskę do krojenia lub drewnianą/plastikową tacę. Celem warsztatów jest zmiana świadomości społecznej w zakresie kształtowania postaw ekologicznych i zachowań przyjaznych środowisku.

Podczas zajęć promowany będzie upcycling – forma wtórnego przetwarzania odpadów. Projekt „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj – Toruń wie jak postępować z odpadami” realizowany jest przy wsparciu Gminy Miasta Toruń. Całkowity koszt realizacji projektu to 54.000 zł, a wartość otrzymanej dotacji wynosi 37.000 zł. Na warsztaty zapisywać można się pod nr tel. 56 657 60 89 lub 85. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy!

Dom „Aktywny Senior” już działa

Powiększ rozmiar tekstu

W wyremontowanej przez miasto kamienicy przy ul. Mickiewicza 57 został otwarty Dzienny Dom Pobytu „Aktywny Senior” oraz mieszkania chronione dla osób niesamodzielnych.

W otwarciu placówki 28 października 2022 r. wzięli udział prezydent Michał Zaleski, jego zastępca Paweł Gulewski, Małgorzata Skibicka – dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Dagmara Zielińska – dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.

Otwieramy w Toruniu kolejne miejsce przeznaczone dla seniorów, jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie dwóch takich ośrodków mówił prezydent  Torunia Michał Zaleski30 osób, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są osobami niesamodzielnymi lub wymagają wsparcia w codziennej egzystencji, będzie mogło liczyć tutaj na pomoc opiekunów i terapeutów, a także brać udział w różnych formach aktywizacji i integracji.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła blisko 3, 34 mln zł, w tym dofinansowanie unijne stanowiło 2,7 mln zł, a 600 tys. zł wyłożyło miasto.

Remont kamienicy, której dotychczasowi lokatorzy zostali przeniesieni do innych lokali, wykonała firma Bautech z Torunia pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zachowano wszystkie oryginalne elementy stolarki drzwiowej i okiennej, pozostawiono oryginalne schody oraz balustrady. Odrestaurowano również elewację budynku.

Parter o powierzchni 202,86 m2 zajmuje siedziba Dziennego Domu Pobytu „Aktywny Senior”, przeznaczonego dla 30 osób. Opiekuje się nimi 3 opiekunów, terapeuta i animator.  Pierwsze i drugie piętro stanowią część mieszkalną, w której powstały mieszkania chronione dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych. Na I piętrze są 4 mieszkania, w tym 2 dwuosobowe oraz 2 jednoosobowe, na II pietrze dwa mieszkania dwuosobowe. Lokale te są przeznaczone dla osób, które spełnią kryteria przedstawione w procesie rekrutacji. Mieszkańców kamienicy wspierać będą opiekunowie mieszkań chronionych.

Warunki stworzone w dziennym domu pobytu są zbliżone do warunków domowych. Do dyspozycji podopiecznych i opiekunów jest kuchnia z aneksem i jadalnią, pokój do dziennej aktywności, pokój do wypoczynku, indywidualne pokoje terapeutyczne, pracownia komputerowa, toaleta z natryskiem, pomieszczenia biurowe i przestronne sale do zajęć w podpiwniczeniu. W aranżacji wszystkich pomieszczeń dominują stonowane kolory, w których wkomponowano motywy kwiatowe i pastelowe elementy. Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Można do niego wejść frontowymi drzwiami i pokonać kilka stopni lub też bocznym wejściem i skorzystać z windy. Przy placówce jest zagospodarowane podwórko, które jest ogrodzone i dyskretne, ponieważ ogród znajduje się za budynkiem, z daleka od ulicznego zgiełku.

W czasie pobytu w domu seniorzy uczestniczyć będą w różnego typu zajęciach aktywizujących: edukacyjnych, komputerowych, muzycznych, sportowych i rekreacyjnych, kulinarnych czy  rękodzielniczych. Będą także spotkania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i terapii indywidualnejwylicza Dagmara Zielińska z Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.Dla podopiecznych placówki organizowane będą imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do kina czy teatru, pikniki i festyny. Planowane są także zajęcia międzypokoleniowe, z udziałem dzieci i młodzieży. 

Działalność Dziennego Domu Pobytu będzie finansowana w ramach projektu pn. „Aktywny senior”, wspieranego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie to pokryje koszty utrzymania ośrodka w okresie 1.11.2022 r. – 31.12.2023 r. oszacowane na 1 103 730 zł. Dzięki temu seniorzy otrzymywać też będą posiłki – śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad, które w trakcie realizacji projektu będą bezpłatne. Kierownikiem placówki jest pani Małgorzata Sienkiewicz.

Dzienny Dom Pobytu „Aktywny Senior” jest jednym z trzech domów dziennego pobytu, które zostaną uruchomione w roku 2022. W listopadzie zaplanowano otwarcie Dziennego Domu Pobytu „Seniorzy Razem” w kamienicy przy ul. Podgórskiej 2, zaś w grudniu Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74. Wszystkie te ośrodki zostały włączone w strukturę Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.

Z okazji otwarcia prezydent podarował placówce pamiątkową grafikę toruńską, albumy o Toruniu, grę scrabble oraz serce z piernika. W rewanżu seniorzy wręczyli mu zieloną kompozycję w słoju.

Fot. Wojtek Szabelski

Źródło: torun.pl

Szczepienie przeciw grypie

Powiększ rozmiar tekstu

Fundacja Neuca wraz z przychodnią Medic Klinika zaprasza do skorzystania z całkowicie bezpłatnego szczepienia na grypę. Organizowane jest ono we współpracy z firmą Pratia, mieszczącą się w tej przychodni.

Program szczepień, oprócz bezpłatnego podania nowej szczepionki przeciw grypie, obejmuje: konsultacje lekarskie przed i po szczepieniu, pakiet dodatkowych badań oraz bieżące monitorowanie stanu zdrowia.
Warto nadmienić, że ilość szczepionek jest mocno ograniczona, dlatego zachęcamy do zapisów.

Aby zakwalifikować się do darmowego programu szczepień przeciw grypie, należy tylko spełnić pewne wymagania:
1. Mieć ukończony 50 rok życia,
2. Wyrazić dobrowolnie udział w badaniu,
3. W przypadku kobiet – być po menopauzie/wyrazić zgodę na stosowanie skutecznej antykoncepcji

Oprócz tego, istotne jest, żeby szczepiony:
1. W przeciągu 28 dni przed oraz 28 dni po szczepieniu nie przyjmował żadnej zarejestrowanej szczepionki, w tym również Covid-19
2. W przeciągu 180 dni nie przyjmował szczepionki grypowej
3. Nie miał kontaktu z osobą chorą na grypę na 5 dni przed badaniem, a z dodatnim wynikiem na Covid – na 10 dni przed.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z bezpłatnym programem szczepień przeciw grypie, zachęcamy do kontaktu z infolinią:
Poniedziałek – piątek
8:00 – 20:00
tel. 32 746 25 00

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana przystąpieniem do bezpłatnego programu szczepień przeciw grypie, serdecznie zapraszamy na bezpłatną konsultację przedszczepienną.

Jednak przed zaproszeniem Państwa na wizytę kwalifikacyjną, chcielibyśmy zadać Państwu kilka pytań celem weryfikacji – czy wyrażają

Państwo na to zgodę?
1. Czy szczepił/a się Pan/Pani na grypę w tym sezonie? (tak/nie)
2. Czy szczepił/a się Pan/Pani na Covid w ostatnich 2 tygodniach (tak/nie)
3. Czy w ostatnim czasie nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia (np. zaostrzenie choroby przewlekłej – jeśli pacjent/ka choruje) (tak/nie)