MOPR wspiera toruńskich seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Społeczeństwo nam się starzeje, dlatego ważne jest, aby instytucje miejskie wspierały seniorów. Taką pomoc w Toruniu oferuje między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Toruński MOPR realizuje zadania dotyczące całodobowej opieki, która jest skierowana dla osób wymagających całodobowej opieki ze względu na wiek, niepełnosprawności lub długotrwałą chorobę. W ramach tego działają:

–  Domy pomocy społecznej – w ponad 72 domach pomocy społecznej na terenie kraju przebywa obecnie 471 osób, z tego w Toruniu działają 2 domy:

 • Szosa Chełmińska 220 (jednostka organizacyjna GMT) – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – 174 miejsca,
 • Rydygiera 23 – (Fundacji im. Brata Alberta) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) – 35 miejsc,

– Rodzinne Domy Pomocy – 2 placówki w Jedwabnie i w Złotorii od 2016r. dla 16 osób.

Ogółem środki finansowa GMT na pokrycie część kosztów pobytu w domach pomocy w 2022 – 20 708 065,55 zł .

– Całodobowy Ośrodek Wsparcia „Samarytanin” – miejsca dla osób wymagających całodobowej opieki, w którym jest 13 miejsc.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oferuje też usługi opiekuńcze. Świadczone są one w miejscu zamieszkania na rzecz osób wymagających pomocy w zaspakajaniu potrzeb dnia codziennego (np. usługi pielęgnacyjne, zakupy, sprzątanie, robienie zakupów).

Pomoc przyznawana jest w trybie przepisów ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. osobom spełniającym jednocześnie 2 warunki:

 • dochodowy (art.8),
 • jeden z warunków sytuacyjnych (art.7) – np. długotrwała choroba, niepełnosprawność.

W każdej indywidualnej sprawie wydawana jest decyzja administracyjna. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania rejonem pracy środowiskowej.

W 2022r. z pomocy skorzystało 682 osób na kwotę 5 225 113,04 zł.

Kolejnym obszarem działalności MOPRu są mieszkania wspieranie dla seniorów. Wsparcie to jest realizowane wspólnie z TCUS i TTBS). W ramach działania istnieje 48 mieszkań wspieranych. MOPR zapewnia pracę socjalną dla mieszkańców tych mieszkań.

Wkrótce ruszą też tzw. Mieszkania chronione dla seniorów. To wsparcie realizowane wspólnie z  TCUS. Są to 2 mieszkania chronione dla 19 osób. Znajdują się one przy:

 • ul. Mickiewicza 57 dla 10 osób;
 • ul. Podgórskiej 2 dla 9 osób.

Mieszkania są przygotowywane do zasiedlania. MOPR planuje, że pierwsze osoby zamieszkają w nich w styczniu 2023 r.

Do mieszkania może zostać skierowana osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • osoba starsza, niesamodzielna w tym niepełnosprawna,
 • korzystająca lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej,
 • mieszkająca na terenie Torunia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822 z późn. zm.) w mieszkaniu chronionym zapewnia:

1) usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu;

2) pracę socjalną.

MOPR realizuje też usługi dla osób w kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

całodobowe wsparcie w formie udzielenia schronienia i wsparcia specjalistycznego (wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne) w sytuacjach kryzysowych wynikających z przemocy w rodzinie i zdarzeń losowych  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;

– wsparcie specjalistyczne dla osób uwikłanych w przemoc domową (psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne);

– całodobowe wsparcie w formie udzielenia schronienia i wsparcia specjalistycznego dla kobiet w kryzysie bezdomności.

Są też realizowane usługi dla osób w kryzysie bezdomności (seniorzy korzystają także z tej formy pomocy):

– Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 66 miejsc;

– Noclegownia (dla mężczyzn) – 50 miejsc ( w okresie zimowym 90 miejsc);

Dodatkowo prowadzone są działania w ramach PFRON. Do seniorów kierowana jest oferta obejmująca:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

W ramach programu PFRON ,,Aktywny Samorząd:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową, a w tym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach działalności MOPR realizowane jest także wsparcie w formie pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania seniorów.

fot. Pixabay