Rusza rekrutacja na Teleopiekę!

Powiększ rozmiar tekstu

Drodzy Seniorzy!

Przewodnicząca RSMT Pani Krystyna serdecznie zaprasza do zainteresowania się proponowanym przez MOPR projektem: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

Dnia 19.04.2021 r. rusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu rekrutacja do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 292 osoby zamieszkujące na terenie miasta Torunia otrzymają „bransoletki życia”. Rekrutacja potrwa do 24.05.2021 r.
Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Wymagane dokumenty można składać wyłącznie w wyznaczonym terminie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13 (parter) oraz w oddziałach rejonowych (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), ul. Fałata 36/46, ul. Rydygiera 30/32) w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłając pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu).

W razie potrzeby można umówić się telefonicznie na osobistą wizytę w urzędzie na wyznaczony dzień i godzinę. Pracownicy MOPR przy ul. Konopnickiej 13 oraz w oddziałach rejonowych służą pomocą przy wypełnianiu dokumentów. Tu będzie można także pobrać druki formularza zgłoszeniowego do wypełnienia.

Więcej informacji pod nr tel. 56/611 89 40.

Szczegółowe informacje o projekcie i dokumenty do pobrania: http://www.mopr.torun.pl/index.php/projekty-efs/1792-kujawsko-pomorska-teleopieka?fbclid=IwAR0vglhtAGReMmGCv_2lLoWP4Ih5_oGjpFt1omEDUvFiUtY3lTNjVKE0WU4

Gmina Miasta Toruń jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś Realizatorem ze strony GMT jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. W projekcie jest łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko – pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,81 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,53 zł
W ramach projektu zostanie utworzone Kujawsko – Pomorskie Telecentrum i zostanie wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu odpowiedzialny jest za rekrutację 292 osób zamieszkujących na terenie miasta Torunia, którym rozdysponuje bransoletki życia.

W projekcie mogą wziąć udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także rozwój usług społecznych w środowisku w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – łącznie 3000 osób, otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby pełniące obowiązki opiekuńcze z terenu WK-P, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego – łącznie 2000 osób.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”: (wszystkie trzy łącznie muszą zostać spełnione – spełnienie wynika z zaznaczeń w formularzu):
• osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu prosimy o zgłaszanie się wyłącznie osób zamieszkujących na terenie miasta Torunia, natomiast w pozostałych przypadkach należy zasięgnąć informacji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 o możliwości udziału w projekcie z ramienia ROPS lub innej gminy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego);
• osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
• osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:
• których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (niezbędny dokument potwierdzający, np. kserokopia decyzji z ZUS; obowiązujące kwoty kryterium są wskazane w formularzu zgłoszeniowym);
• doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia): orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny);
• z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; (niezbędny dokument potwierdzający j.w.)
• korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji; (w formularzu po weryfikacji zaznaczy Biuro Projektu);
• będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia));
• prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć w wyznaczonym terminie:
• Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”,
• Osobiście w oddziałach rejonowych MOPR (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), ul. Fałata 36/46, ul. Rydygiera 30/32) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”,
• Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Teleopieka” (decyduje data wpływu),

UWAGA WAŻNE: Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy, liczy się ilość zdobytych punktów. W momencie uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników tej samej liczby punktów rozstrzygającym kryterium będzie wiek.

Informacje dodatkowe:
Zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby otrzymają „bransoletki życia” w drugim półroczu 2021 roku.

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:
• formularz zgłoszeniowy:,
• dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono w formularzu).

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji: http://www.mopr.torun.pl/images/files/2021/efs/teleopieka/zalacznik_TELEOPIEKA_-_regulamin_rekrutacji.pdf?fbclid=IwAR0Ufcn6VMb7fsg_LiOV9wW4CyLLvXVTVOM9JxWk39sDKVUmp3uI_B53q0s
Formularz zgłoszeniowy: http://www.mopr.torun.pl/images/files/2021/efs/teleopieka/zalacznik_TELEOPIEKA_-_formularz_25.03.pdf?fbclid=IwAR0IJ-e3nlxkwHPrIIv5iaaDDKo-EX-lMYOkbCiw5VtOURtu8ygWX5mrD6I

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13
87-100 Toruń
tel.: 56/611 89 40
e-mail: teleopieka@mopr.torun.pl

W terminie 19.04.2021 r. – 24.05.2021 r. prowadzimy rekrutację do projektu

Dnia 19.04.2021r. rusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu rekrutacja do projektu. Rekrutacja potrwa do 24.05.2021 r.
Wymagane dokumenty można składać w wyznaczonym terminie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13 (parter) oraz w oddziałach rejonowych (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 36/46, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), Rydygiera 30/32) wrzucając kopertę do oznaczonej skrzynki w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłając pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu).
W razie potrzeby można umówić się telefonicznie na osobistą wizytę w urzędzie na wyznaczony dzień i godzinę. Pracownicy MOPR przy ul. Konopnickiej 13 oraz w oddziałach rejonowych służą pomocą przy wypełnianiu dokumentów. Tu będzie można także pobrać druki formularza zgłoszeniowego do wypełnienia.