Projekt: „Toruńska mapa na miarę nowych czasów” dla osób 60+

Powiększ rozmiar tekstu

Projekt „Toruńska mapa na miarę nowych czasów” – Fundacja Trzeba komuś Pomóc

Fundacja Trzeba Komuś Pomóc realizuje projekt pt.: „Toruńska mapa na miarę nowych czasów” skierowany do osób w wieku co najmniej  60+, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepracujących.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie do 31.08.2021 r. dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osób starszych.

Projekt jest realizowany w Toruniu na obszarze objętym LSR, w związku z czym zakłada się objęcie wsparciem także uczestników zamieszkujących obszar wskazany w GPR.

Zaplanowano następujące formy wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.:

1. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM– dla 15 UP udział w sesjach indywidualnych (śr. 2h/UP) oraz 2 spotkania grupowe (2 x 2 h).
Celem będzie wsparcie emocjonalne UP, rozładowanie emocji, przezwyciężenie lęku i obaw związanych z podejmowaniem aktywności społecznej, motywowanie do samorealizacji i rozwijania własnych pasji. Weryfikacja trudności i barier
z jakimi borykają się UP, intensywna praca nad słabościami, motywacja do podjęcia aktywności społecznej, jak i do dalszego uczestnictwa w projekcie.

2. WARSZTATY EDUKACYJNO-INTEGRACYJNE ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego:
A) SENIOR NA TORUŃSKIM SZLAKU dla grupy 15-osobowej – zwiększające udział UP w kulturze i aktywność fizycznej oraz zmniejszające ich izolację:
– 3-godzinny spacer z przewodnikiem po Toruniu – w poszukiwaniu historii oraz inspiracji;
– warsztaty na Zamku Krzyżackim – wybijanie monety (szeląg toruński) oraz szycie sakiewki – razem 1,5 godziny.
B) MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (2 dni x 4 h x 3 grupy x 5 osób + 2 dni x 2h x 1 grupa x 15 osób = 28h)– zajęcia wprowadzające w świat nowoczesnych technologii i zmniejszające barierę w korzystaniu z Internetu oraz pozwalające na integrację nawet podczas przymusowej izolacji. 8 godzin służy pozyskaniu wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw korzystania z mediów społecznościowych, na przykładzie dzielenia się swoimi wrażeniami z części 2A projektu. Poruszone zostaną też zagadnienia niebezpieczeństw w Internecie, m.in. udostępniania wizerunku i danych osobom postronnym. Kolejne 4 godziny to edukacja na czas zagrożenia pandemią i/lub izolacją, prowadzona w formie hybrydowej.
C) TWORZYMY MAPĘ – warsztaty artystyczne (3 grupy x 5 osób x 3 spotkania x 4 h = 36 h) – włączenie społeczne i integracja oraz wzrost wiedzy
o dziedzictwie kulturowym Torunia. Powstanie ręcznie wykonana mapa Torunia, z elementami 3D (do oznaczenia wybranych podczas spaceru w części 2A atrakcji miasta, np. wykonanie psa Filusia), przy użyciu zakupionych materiałów plastycznych oraz materiałów z recyklingu (np. stare gazety).
D) UTRWALAMY WSPOMNIENIA – tworzenie pod kierunkiem instruktora albumu/fotoksiążki ze zdjęciami wykonanymi podczas projektu przez UP – 2 dni x4h x 3 grupy 5-os. – włączenie społeczne, integracja, przełamanie strachu przed nieumiejętnością korzystania z technologii ICT i Internetu.
E) DOKĄD PONIOSŁY CIĘ NOGI? – gra miejska na terenie Torunia przygotowana przez UP, do której zaproszone zostaną też osoby z otoczenia UP – integracja, włącz. społ., kultura, aktywizacja, ruch i zdrowie.

3. PIKNIK INTEGRACYJNY dla UP oraz ich otoczenia (min. 30 osób)
z koncertem lub przedstawieniem teatr. – integracja, kultura –4h.
Planowane efekty realizacji projektu:
1.    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
u których wzrosła aktywność społeczna – 9 osób;
2.    Efektywność społeczna – 9 osób;
3.    Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
– 0 osób;
4.     Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu
–  3 osoby.

Rekrutacja do projektu: marzec – lipiec 2021 rok.

Wartość projektu: 40 377,00  zł,
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 38 358,00 zł.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 721 044 652