Placówki dla seniorów otwarte!

Powiększ rozmiar tekstu

Od 1 marca 2021 r. mogą wznowić działanie niektóre placówki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim. Wicewojewoda Józef Ramlau uchylił decyzję z 26 października 2020 r.  o czasowym zawieszeniu ich działalności z powodu pandemii COVID-19.

Od 1 marca 2021 r. działalność mogą wznowić następujące typy placówek na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego:

  1. środowiskowe domy samopomocy,
  2. dzienne domy i kluby seniora,
  3. kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  4. warsztaty terapii zajęciowej

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu C0VID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Mogą być też uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Decyzją z 26 października 2020 r., skierowaną do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wszystkich starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski polecił czasowo zawiesić od dnia 27 października 2020 r. do odwołania działalność w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora, klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warsztatach terapii zajęciowej. Obecnie, mając na uwadze dobro uczestników tych zajęć i poprawiającą się sytuację epidemiczną w województwie, postanowiono o uchyleniu poprzedniej decyzji.

W Toruniu oznacza to m.in. możliwość wznowienia działalności: Dziennego Domu Pomocy Społecznej – placówek przy ul. Gagarina i ul. Rydygiera, trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej, Kawiarenki dla Seniorów Kamienicy Inicjatyw oraz licznych klubów seniora, działających przy spółdzielniach mieszkaniowych (m.in. „Kameleon”, „Sobótka”, „Zodiak”, Klub Seniora SM Rubinkowo, „Kacper” SM „Kopernik”), parafiach (m.in. na Wrzosach, w Czerniewicach, na Starówce, na Rybakach), Klubów Seniora „Supełek”, „Zacisze”, „Zielona Dolina” i innych.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl