Wsparcie inicjatyw lokalnych

Powiększ rozmiar tekstu

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz lokalne społeczności (grupy inicjatywne mieszkańców) mogą się starać o pieniądze na działania budujące sąsiedzkie więzi i społeczeństwo obywatelskie.

Na podstawie art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., mieszkańcy Torunia mogą składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu:
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• działalności charytatywnej,
• podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• promocji i organizacji wolontariatu,
• nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• turystyki i krajoznawstwa,
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Co istotne, mogą to robić nie tylko za pośrednictwem organizacji pozarządowych czy innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także bezpośrednio. Wystarczy, że utworzą Grupę Inicjatywną popartą przez osoby chcące się włączyć w pracę przy danej inicjatywie i wypełnią wniosek. Do wniosku należy załączyć listę z podpisami Grupy Inicjatywnej.

Do pobrania:

>> Wsparcie finansowe w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców – wniosek

Źródło: torun.pl