Otwarte warsztaty terapii i domy samopomocy

Powiększ rozmiar tekstu

Od 4 maja wznawiają w Toruniu działalność środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

29 kwietnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił decyzję z 19 marca 2021 r. o czasowym zawieszeniu ich działalności, mając na uwadze dobro uczestników tych jednostek. Decyzja dotyczy całego województwa kuawsko-pomorskiego.

Zgodnie z art. 11h ust. 1 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu C0VID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej. Podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia łub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Na podstawie tych samych przepisów mogą być też uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl