Opieka wytchnieniowa – nabór do programu

Powiększ rozmiar tekstu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. W ramach programu opiekunowie mają możliwość skorzystania z doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki. Udział w programie jest bezpłatny.

W ramach programu można skorzystać z następującego wsparcia:

  • usługi w ramach pobytu dziennego – dla 55 osób (w tym 50 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), w tym 20% uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu dziennego;
  • usługi w ramach pobytu całodobowego – dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 20% uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
  • specjalistyczne poradnictwo – dla 35 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 10 godzin specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki.

Rekrutacja trwa od 9 do 23 czerwca 2021 r. W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do programu członek rodziny lub opiekun prawny wypełnia:

a) kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
b) klauzulę informacyjną
c) oświadczenie uczestnika programu
d) dodatkowo kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*

Dokumenty, o których mowa powyżej wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konopnickiej 13(parter) w Toruniu w godzinach pracy ośrodka, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek 7:30-16:00, piątek 7:30-15:00.

Dokumenty złożyć można także za pomocą skrzynki ePUAP_MOPR_Torun z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa”.

*W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny(skali FIM), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę Kartę będą mieć pierwszeństwo.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu

Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie uczestnika programu

Klauzula RODO

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dział Strategii i Programów Społecznych, ul. Konopnickiej 13 (parter)

tel. 56 611-89-47 lub 56 611-89-50


Więcej  informacji  o  programie w oficjalnym serwisie rządowym